logo
Týr
Barlyq
Statısıka
Oıynshylar
Oıynshy Komanda O Sh А U AIP
1 Nomad 32 16 8 24 10
2 Junost 32 11 9 20 8
3 Junost-2 32 3 6 9 43
4 Junost-2 32 5 3 8 22
5 Torpedo 32 12 7 19 2
6 СКА-Strizhi 32 6 6 12 6
7 Junost-2 32 1 0 1 6
8 Junost-2 32 0 3 3 14
9 СКА-Strizhi 32 2 1 3 8
10 Nomad 32 4 4 8 2